loading

Chilled

ADA : CHEM CS 100 (Corrosion Inhibiton)
เคมีป้องกันตะกรันและสนิมใน Chiller

ADA : KADON WT (Non-Oxidizing Biocide)
เคมีป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ