loading

สัมมนาภายในบริษัท ณ ภูสักธารรีสอร์ท

ทางบริษัท ได้จัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบริษัท และ สร้างทัศนที่ดีให้กับองค์กร 
โดยได้จัดกิจกรรม สัมมนาขึ้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน"
ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัด นครนายก